Presentation Session

PRESENTATION SESSION 1

 

Presentation Sessions 1 (Cluster 1)

12th October 2015, 2:00 pm – 4:30 pm

Venue : Main Hall

Session Chair: Mr. Burhan Che Daud

1 Dr Zaharah Hussin Does Islamic Religiosity Influence the Cheating intention among Malaysian Muslim Students? Application of Modified Theory of Planned Behavior
2 Mohamad Fadhli Ilias Nilai-Nilai Murni dalam Pendidikan al-Sulh
3 Nur Fatihah Abdullah Bandar The Relationship Between Work-Family Conflict (WFC) and Job Engagement Among The Employees of A Selected Technical and Vocational Education and Training (TVET) Institution In Kuching, Sarawak
4 Rusli Abdul Roni Hypnoteaching Sebagai Metode Pembelajaran Berkesan: Sebuah Analisa Menurut Pandangan Sistem Pendidikan Islam
5 Dr Noor Hisham Md Nawi Perbandingan Kurikulum Institusi Tahfiz Di Malaysia
6 Mohd Siroj Abdul Lathiff

 

Uslub Dakwah bil Lisan Nabi S.A.W Satu Pendekatan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran: Sorotan Menurut Hadith
7 Mohd Tajuddin Ismail Uslub Dakwah Nabi s.a.w. terhadap bukan Muslim: Sorotan Pendekatan dalam Pengajaran dan Pembelajaran
8 Awaatif Ahmad Keberkesanan Prinsip Isyarat Dalam Koswer Pembelajaran Realiti Maya Pengurusan Jenazah Terhadap Tahap Ingat
9 Habsah Omar Teaching approach For Autism Students: A case study in Malaysia
Parallel Session 1 (Cluster 2)

12th October 2015, 2:00 pm – 4:30 pm

Venue : Intan 1

Session Chair: Mr. Hj. Wan Supian Sori Wan Abdullah

1 Dr. Mohd. Zain Mubarak Konsep Keusahawanan Islam; Terminologi, Kerohanian Dan Al-Falāḥ
2 Najahudin Lateh Pembangunan Instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) Melalui Teknik Delphi Klasik dan Fuzzy Delphi (FDM)
3 Rohaida Abdul Hamid Penglibatan Pelajar Dalam Komuniti Menerusi Keusahawanan Sosial: Ke Arah Memperkasakan Modal Insan
4 Dr. Buerah Tunggak Peranan Pendidikan Keusahawanan Dalam Memperkasa Nilai-Nilai Keusahawanan Golongan Remaja Dan Belia
5 Prof. Dr Nurullah Kurt Aspek Kerohanian Dalam Keusahawanan Islam: Perspektif Imam al-Ghazali
6 Zuriati Mohd Rashid Konsep Keusahawanan Sosial Dalam Masyarakat Melayu, Cina Dan India Di Malaysia
7 Dr Nooraisah Katmun@ Katmon Hubungan Antara Pengarah Wanita Dan Mesyuarat Jawatankuasa Audit
8 Dr Abu Zarrin Selamat

 

Aplikasi Teknologi Multimedia Interaktif Dalam Mempelajari Huruf-Huruf Al Quran
Parallel Session 1 (Cluster 3)

12th October 2015, 2:00 pm – 4:30 pm

Venue : Intan 2

Session Chair: Dr. Ahmad Abdul Rahman

1 Samir Ibrahim Soliman Rwemed المهارات القيادية من منظوري الفكر الإداري والفكر الإسلامي
2 Dr. Ibrahim Salim Alharbi مستوى استيعاب المفاهيم الرياضية لطلاب المرحلة المتوسطة
3 Dr. Awadh Salih Salih مستوى التطوير المهني لمعلمي الرياضيات لتدريس مقررات المرحلة المتوسطة
4 Fatimah Fituri Hassan الأشعار الحداثية في شعر حجازي و درويش
5 Rabiaah Halal Mubarak مهارات التعليم المستنبطة من قصص الأنبياء عليهم السلام الواردة في سورة “هود”: دراسة تحليلية تربوية
6 Dr. Mohamed Moftah Alfatiemy العوامل المؤدية إلى تأخر بعض طلبة المحاسبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة مصراتةعن التخرج في المدة المحددة
7 Assoc. Professor Dr. Ismaiel Hassanein Ahmed Mohamed تعليم القيم الإسلامية و أثرها في تنمية المجتمع المسلم
8 Dr Ahmad Abdul Rahman طرق تعليم وتعلم اللغة العربية في المدارس الدينية الثانوية بولاية سلانجور
Presentation Sessions 1 (Cluster 4)

12th October 2015, 2:00 pm – 4:30 pm

Venue : Intan 3

Session Chair: Assoc. Professor Dr. Mokhtarrudin Ahmad

1 Asmadi Abdul Rahman Biografi Dan Metodologi Tafsir Ibn Jarir Al-Tabari
2 Dr Mohd Bakhit Hj Ali The Pyscho-Spiritual Therapy on Mental Illness: An Islamic Approach
3 Mutsalim Khareng Interaksi Sosial: Kajian Tahap Sekap Keterbukaan Kedua-Dua Masyarakat Terhadap Penganut Agama Lain Di Masyarakat Selatan Thailand
4 Rohanee Machae Mut’ah dan Nafkah ‘Iddah:  Analisis Kritikel Terhadap Perlaksanaannya Dalam Konteks Undang-Undang Keluarga Thailand Dan Undang-Undang Keluarga Islam Di Selatan Thailand

 

 

5 Marwan Ismail Kajian mengenai JAJARAN gaya Kepimpinan Organisasi Bukan Kerajaan (NGO’s) berkebajikan yang melaksanakan program pembangunan komuniti di Malaysia
6 Dr. Siti Marziah Zakaria Persepsi Kepuasan Hidup Wanita Pertengahan Usia Bekerjaya di Hulu Langat, Selangor
7 Mohd Syuja Saedin Sejarah Perjuangan Hak Undang-Undang Pendidikan Pengelola Sekolah Agama dan Kumpulan Pendidikan Cina di Malaysia: Satu Kajian Perbandingan
8 Dr Roslee Ahmad Ketagihan Seks Siber Di Kalangan Blogger Secara Online Daripada Aspek Fikiran, Emosi Dan Tingkah Laku

 

PRESENTATION SESSION 2

 

Presentation Sessions 2 (Cluster 1)

13th October 2015, 8:00 am – 10:30 am

Venue : Main Hall

Session Chair: Mdm. Linira Ghazali

1 Assoc. Prof. Dr Mohd Aderi Che Noh Impact of Lecturer Teaching Towards Self Formation of Students
2 Jannah Munirah Md Noor Enhancing CSR and Promoting Social Business In The Business World: Drugs access to the poor by pharmaceutical industry and reduce poverty rate in Malaysia
3 Dr. Muhammad Zahiri Awang Mat Factors Affecting Students’ Choice of Higher Islamic Educational Institution: Views of International Students at International Islamic University Malaysia
4 Dr. Abdullah Al Mutairi Customer’s Criteria for Selecting an Islamic Banks in Kuwait
5 Burhan Che Daud Contemplating Medieval Precedent: Nūr Al-Dīn’s Waqf Model For Future Intervention
6 Alia Nadhirah Ahmad Kamal Green Supply Chain Management As The Enabler of Environmental And Societal Performance In Malaysia Service Industry
7 Dr Kevin Fernandez Business as usual for minorities in homogenous Muslim Kelantan
8 Dr Aminurraasyid Yatiban Early Thought on Social Entrepreneurship via Waqf (Endowment) and Iqta’ (Land Grant): A Study on the Land of al-Dariyyin Brothers

 

 

 

 

Presentation Sessions 2 (Cluster 2)

13th October 2015, 8:00 am – 10:30 am

Venue : Intan 1

Session Chair: Dr. Hamdi Ishak

1 Dr Mardzelah Makhsin Aplikasi Hibah Kendiri dalam Program Kecemerlangan Pelajar
2 Dr Noornajihan Ja’afar Hubungan antara Iklim Sekolah dengan Kualiti Guru Pendidikan Islam
3 Nasrul Hakim Salleh Perlaksanaan  Pendidikan Bersepadu Yayasan Islam Kelantan
4 Norrashidah Abd Hadi Pembelajaran Berasaskan Projek Dalam Pendidikan Islam
5 Mohamad Afiq Johari Pengunaan Kaedah Kembara Ilmu Dalam Memperkukuh Penguasaan Fakta Bidang Sirah
6 Rashidah Md Hasan Pencapaian Kelancaran Bacaan, Fasohah Dan Hukum Tajwid Dalam Tilawah Al-Quran Murid Sekolah Rendah: Satu Tinjauan Awal
7 Fairuzzah Harun Keperluan Membangunkan Model Amalan Akhlak Guru Pelatih Muslim
8 Prof. Madya Dr. Asmawati Suhid Pendidikan Islam Holistik : Ke Arah Pemantapannya Dalam Sistem Pendidikan Di Malaysia
Presentation Sessions 2 (Cluster 3)

13th October 2015, 8:00 am – 10:30 am

Venue : Intan 2

Session Chair: Dr. Ahmad Thalal Hassan

1 Dr Ahmad Abdul Rahman فعالية أدوات التعليم الإلكترونية المكتسبة في تعليم وتعلم اللغة العربية، في الجامعة الماليزية الكلنتنية
2 Ebrahem Abdullah Alkhateeb التربية الجنسية من منظور إسلامي وواقع تضمنها في مناهج العلوم الشرعية في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية “مقرر الفقه في الصف الثالث المتوسط أنموذجاً”
3 Mohammed Abdullah Ahmed Alqatam معايير بناء الوحدات الدراسية وفق أسلوب التكامل بين التربية الإسلامية والعلوم الطبيعية
4 Abdul Aziz Abu Bakar Afat أسباب ظاهرة الغش لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من وجهة نظر المعلمين
5 Dr Moualdi Salim التمويل الإسلامي المصغر من خلال مؤسسات الزكاة: متطلبات استدامته وآليات تثمينه لمحاربة الفقر في المجتمعات الإسلامية
6 Dr Hamidouche M’hamed عرض لنموذج تمويل المنظمات الصغيرة و المتوسطة وفق التجربة الفرنسية و الجزائرية
7 Mohammad Affiq Kamarul Azlan Five Most Common Grammatical Errors in Narrative Essay
8 Ishak Abd. Manaf

 

Pendekatan  “Whole Brain Teaching”  Dalam Mengurus Bilik Darjah Ke Arah Merangsang Pembelajaran Aktif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam

 

Presentation Sessions 2 (Cluster 4)

13rd October 2015, 8:00 am – 10:30 am

Venue : Intan 3

Session Chair: Mdm. Kasma Mohd Hayas

1 Prof. Madya Dr. Kamarulzaman Abdul Ghani Pola Penggunaan Strategi Pembelajaran Nahu Bahasa Arab Berdasarkan Pencapaian Pelajar Di SABK
2 Nik Radhiah binti Nik Ali Pengaruh Islam Ke atas Peribahasa Arab dan Peribahasa Melayu
3 Mohamad Azrien Mohamed Adnan Penggunaan Bahasa Pertama dalam Kelas Bahasa Arab:  Sokongan Pengajaran atau Penghalang Pembelajaran?
4 Mohd Hidris Bin Shahri Pengaruh Ibn Arabi Terhadap Hamzah Fansuri dari Sudut Linguistik
5 Dr Hjh Noorhayati Hashim Penguasaan Kemahiran Morfologi Memperkaya Perbendaharaan Kata Bahasa Arab
6 Dr Nor Hayati Fatmi Talib Kerelevanan Isi Kandungan Kurikulum Titas Dengan Objektif Kurikulum Titas, Satu Sorotan Kajian
7 Dr. Nurul Asiah Fasehah Muhamad Sumber Rabbaniah vs sumber Insaniah: Senario Guru Pendidikan Islam di SMK
8 Mohd Shahriman Abu Bakar Perbandingan Kosa Kata Asas Dalam Tiga Kamus Pelajar Arab-Melayu

 

 

PRESENTATION SESSION 3

 

Presentation Sessions 3 (Cluster 1)

13rd October 2015, 2:00 pm – 4:00 pm

Venue : Main Hall

Session Chair: Assoc. Professor Dr. Mokhtarrudin Ahmad

1 Dr Anis Amira Ab Rahman Perspektif Keusahawanan Sosial: Satu Input Kepada Pendidikan Keusahawanan Sosial Islam
2 Dr Ahmed Thalal Hassan Beberapa Gaya Bahasa Komunikasi Nabi Saw Dengan Wanita
3 Ahmad Zaki Amiruddin Aplikasi e-Pembelajaran untuk Proses Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa: Fungsi dan Kelebihan
4 Tengku Iffah Tuan Yazid Pemahaman Ibu Bapa Terhadap Masalah Disleksia: Jeli, Kelantan
5 Prof Madya Dr Azmil Hashim Pengaruh  Ansyitah (Aktiviti) Terhadap Pembentukan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di Sekolah dan Asrama
6 Dr Hamdi Ishak Pendidikan Islam kepada kanak-kanak kurang upaya pendengaran
7 Dr Bani Hidayat Mohd Shafie Surau Sekolah sebagai Pusat Penghayatan dan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam
8 Ishak Abd. Manaf Penyeliaan Guru Pembimbing Dalam Praktikum Dan Hubungannya Dalam Meningkatkan Kualiti Guru Pelatih PISMP Pendidikan Islam Rendah
Presentation Sessions 3 (Cluster 2)

13rd October 2015, 2:00 pm – 4:00 pm

Venue : Intan 1

Session Chair: Dr. Norhayati Fatmi Talib

1 Dr.Ahmad Sharifuddin bin Mustapha Sheikh Daud Al-Fatani Dan Sumbangannya Terhadap Pendidikan Islam Di Nusantara
2 Qaziah Fatihah Berhanuddin The Fundamentals Of Leadership Development In Surah Thaha Based On The Family Management: A Rhetorical Study

 

3 Muhammad Nabil Hj Zulkifli Pengajaran al-Quran
4 Muhammad Asri Hamidi Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Islam Melalui Kaedah Smart Solat Di Kolej Universiti Islam Antarabangsa, Selangor
5 Siti Suhaila Ihwani

 

Perceptions of Islamic Education Teachers about Sex Education
6 Zetty Nurzuliana Rashed

 

Pembentukkan Generasi al-Quran melalui Kurikulum Integrasi di Maahad Tahfiz Sains negeri Selangor
7 Sa’anah Edi Pengetahuan Guru Tentang Kaedah Iqra’ dalam Mengajar Membaca Al-Quran
8 Dr Nur Hanani Hussin Kemahiran Komunikasi Berkesan Guru Cemerlang Pendidikan Islam dalam Bilik Darjah
Presentation Sessions 3 (Cluster 3)

13rd October 2015, 2:00 pm – 4:00 pm

Venue : Intan 2

Session Chair: Mdm. Khuzaiton Zakaria

1 Dr Nur Azuki Yusoff Pendidikan Berpaksikan JERI (Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelektual) sebagai Matrix Kritikal Pembasmian Kemiskinan
2 Ruzaini Ijon Keusahawanan Sosial dan Kerja Sosial : Ruang Lingkup Dan Hala Tuju
3 Kasma Mohd Hayas Kepentingan Penguasaan Bahasa Asing di Langkawi, Pulau Perlancongan
4 Noor Rohaini Zainol Analisis Faktor Kejayaan Dan Kegagalan Pelaksanaan Program Pembangunan Komuniti Di Universiti
5 Prof Madya Norsiah Sulaiman Agro Pelancongan Menurut Perspektif Islam Dan Peranannya Dalam Pembangunan Usahawan Tani Di Malaysia
6 Dr Khadijah Abdul Razak Penerapan Elemen Keusahawanan dalam Pendidikan Islam KSSR
7 Binyamin Che Yaacob

 

Kepelbagaian Model Pengajian Tahfiz Al-Quran; Tinjauan Pelaksanaan Berdasarkan Matlamat Dan Objektif Yang Ditetapkan
Presentation Sessions 3 (Cluster 4)

13rd October 2015, 2:00 pm – 4:00 pm

Venue : Intan 3

Session Chair: Mr. Arifuddin Abdullah

1 Assoc. Prof Dr Mohamad Johdi Salleh Best Practice of Islamic Leadership Principles among Principals of Excellent Secondary Schools Malaysia: Perceptions of Principals
2 Dr Nooraisah Katmun@Katmon The Relationship Between Facebook, Religiosity and Academic Performance
3 Salmi Ahmad Sudan Educating Children on Sexual Matters Based on the Teaching of Islam: The Role of Muslim Parents
4 Lina Mursyidah Hamzah Students’ Views And Experiences Of Philosophical Inquiry Method In Learning ‘Aqidah: A Case Study Of Form Two Students
5 Nurzahidah Jaafar Social Innovation Practices In Education: A Case Study Of Foresight Young Innovator’s Studio
6 Wan Yusoff Wan Shaharuddin Am I Sick Or Not: Psychiatric Patients’ Approaches In Notifying Their Health Condition To The Medical Practitioners
7 Dr Aqeel Khan Social Support Network and Happiness among Educated Muslim Working Women
8 Oleg Naumenko Makhalla as a form of organization of social space of the Uzbeks